116/21 หมู่ที่ 19 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
kruyui.amornrat@gmail.com
081-9520478

การจัดอบรมสำหรับหน่วยงาน

การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office

ราคาพิเศษ

การอบรมการใช้โปรแกรมสำนักงานแก่บุคลากรในองค์กร เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาการใช้งานด้านเทคโนโลยีในองค์กร

Take A Course

การออกแบบกราฟิก

ราคาพิเศษ

ฝึกอบรมบุคลากร ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร เช่น การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ การทำวารสาร การทำเว็บไซต์ การออกแบบกราฟิกแบบ 3D ฯลฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการประชาสัมพันธ์องค์กร

Take A Course

การตัดต่อวิดีโอ

ราคาพิเศษ

ฝึกอบรมบุคลากร ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานด้านการตัดต่อวิดีโอ ทำ Presentation ขององค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการประชาสัมพันธ์องค์กร

Take A Course

การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ราคาพิเศษ

ฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ เช่นการใช้งานอินเตอร์เน็ต การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้งานโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานในองค์กร

Take A Course